İçeriğe geçmek için "Enter"a basın
 • Kayıt:23.May.2019/Güncelleme: 23.May.2019
 • Ücret ve prim desteğinin uygulamasına yönelik esaslar 21/03/2019 tarihli ye 2019-7 sayılı genelgede açıklanmıştır. Bu genelge 01/02/2019 tarihindengeçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar özetle aşağıda açıklanmıştır.

  SGK sistemi ücret desteğinden yararlanılıp yararlanılmaması hususunda onay ve taahhüt istemektedir, bu nedenle Aylık Bildirimler yapılırken ve onaylanırken bu hususa dikkat edilmelidir.

  Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

  Ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için İşyeri ve Çalışan yönünden gerekli şartlar ;

  Çalışan yönünden;

  –         1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

  –         Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

  • İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortalı olmamaları,

  İşyeri yönünden;

  • Özel sektör işvereni olması,
  • 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,
  • Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
  • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarınınbulunmaması,
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

  Bu bağlamda, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden ücret ve prim desteğinden yararlanılmasında;

  • 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
  • 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarakçalıştırılması,
  •      İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları gerekmektedir.

  Bu bağlamda, işverenlerin 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar hakkında, üç aylık sürelerde ücret ve prim desteğinden yararlanmaları için iş sözleşmelerinin aşağıda yeralan kod ve açıklamalarla çıkışlarının yapılmaması gerekmektedir.

  Çıkış
  Kodu ve
  Açıklaması
  1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,
  4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,
  5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
  15Toplu işçi çıkarma,
  17İşyerinin kapanması,
  19Mevsim bitimi,
  20Kampanya bitimi,
  22Diğer nedenler,
  25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,
  34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

  nedenleriyle, sigortalının iş sözleşmesinin feshedilmemesi gerekmektedir.  Ancak, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında bu destek kapsamında işe alman sigortalıların iş sözleşmelerinin “16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı iş verene ait diğer iş yerine nakli” nedeniyle feshedilmesi halinde, ücret desteği ve prim desteğinden yararlanmak için sigortalının çalıştırılması gereken işe giriş tarihinden itibaren dokuz aylık sürenin aynı işverene ait nakil olunan iş yerinde tamamlanması gerekmektedir.

  Bu kapsamda, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalılar için, yararlanılan ve işverenin Kuruma olan borçlarına mahsup edilen ücret desteği ile prim desteği, gecikme cezası/gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

  İlk yorum yapan siz olun

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.