İçeriğe geçmek için "Enter"a basın
 • Kayıt:15.Nis.2019/Güncelleme: 15.Nis.2019
 • 7166 sayılı torba yasa ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine ilave edilen ondördüncü fıkra ile;

  2018 yılı Ocak ila Aralık aylarında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan sigortalıların,

  İşe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde (iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç),

  Üç aylık süreye ilişkin hem asgari ücret üzerinden tahakkuk edecek sigorta primi ve işsizlik sigortası primleri, hem de prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilmek üzere İşsizlik Sigortası Fonundan aktarılacaktır.

  Teşvikten yararlanma şartları nelerdir?

  Ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için; Sigortalının;

  1) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

  2) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

  3) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1-(b), ek 6, ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı olmamaları,

  4)İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılması,

  5) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

  Ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için; İşyerinin;

  1) Özel sektör işverenine ait olması,

  2)7103 sayılı Kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

  3) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

  4) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

  5) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

  Gerekiyor.

  Teşvikten yararlanılan sigortalının iş sözleşmesinin dokuz ay boyunca fesh edilmemesi gerekir.

  Ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için kanunda aranılan şartlardan biri de kapsama giren sigortalıların, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesinin (işveren tarafından haklı nedenlerle fesih hariç) feshedilmeksizin çalıştırılmaları yönündedir.

  Dolayısıyla ücret ve prim desteğinden yararlanılmış sigortalının dokuz aylık süre sona ermeden iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi halinde (işveren tarafından haklı nedenlerle fesih hali hariç) yararlanılan ücret ve destek tutarı işverenlerden gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

  SGK tarafından yayımlanan 2019/7 genelgede dokuz aylık süre dolmadan işten ayrılan ve işten ayrılış nedeni olarak: (1 – 4 – 5 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 25 – 34 ) nedenlerinden birinin seçilmiş olması halinde ücret ve prim desteğinin geri alınacağı açıklanmıştır.

  İş sözleşmesi dokuz aylık süre dolmadan fesh edilen ve ücret ve prim desteği geri alınacak sigortalıların 2018 yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olmaları halinde prim desteği geri alınmayıp sadece ücret desteği geri alınacak.

  İş sözleşmesi dokuz ay devam etmeyecek sigortalılar için “Ücret Desteğinden Yararlanmak İstemiyorum” seçeneği işaretlenir ise yalnızca prim desteğinden yararlanılabilecek.

  2019 yılında tescil edilen veya 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış işverenler ücret ve prim desteğinden yararlanabilecekler mi?

  2019/7 genelgede 2019 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde 2018 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi vermeyen ya da 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kolları kapsamında bildirimde bulunmayan işyerlerinin ücret desteğinden yararlanmayacakları, bu işyerlerinin 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, ücret desteği hariç olmak üzere yalnızca prim desteğinden 2018-22 sayılı Genelgede açıklandığı şekilde yararlanabilecekleri belirtilmiştir.

  Buna göre, 2018 yılında uzun vadeye tabi bildirimi olmayan veya 2019 yılında tescil edilen işyerleri, 2019 yılında ilk defa aylık prim ve hizmet belgesi düzenledikleri ayı takip eden;

  -Üçüncü ayın sonuna kadar işe alacakları sigortalılardan dolayı üçüncü aydan itibaren

  Dördüncü aydan itibaren işe alacakları sigortalılardan dolayı işe alındıkları aydan itibaren

  12 veya 18 süreyle prim desteğinden yararlanabilecekler, ücret desteğinden ise yararlanamayacaklardır.

  Asgari ücretli bir sigortalı için aylık 2.980,20 TL destek ödenecek.

  Kapsama giren sigortalılardan dolayı üç aylık süre boyunca;

  1-Prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ücret desteği,

  2-İşyerinin;

  – İmalat veya bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadar,

  – Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadar,

  Prim desteği verilecektir.

  Buna göre 1 Şubatta işe başlayan ve asgari ücret üzerinden (2.558,40 TL) sözleşme imzalanmış bir sigortalının ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu düşünüldüğünde, Şubat ayındaki çalışmalarından dolayı;

  67,36 X 30 = 2.020,80 TL ücret desteği

  2.558,40 X 37,5 / 100 = 959,40 TL prim desteği

  Olmak üzere toplam 959,40 + 2.020,80 = 2.980,20 TL destek verilecektir. Sözkonusu sigortalı için üç aylık süre zarfında yararlanılacak toplam destek tutarı ise;

  2.980,20 X 3 = 8.940,60 TL olacaktır.

  Destek tutarı nakit ödenmeyip prim borçlarından düşülecek.

  Prim desteği, içinde bulunan ayın borcundan; ücret desteği, takip eden ayın borcundan düşülecek.

  İlk yorum yapan siz olun

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.